Dret de família i drets de la persona

Un altre dels àmbits del dret que ens apassiona és el dret de família i el dret de les persones. Per això, al gabinet preparem els documents necessaris per contraure matrimoni civil, redactem convenis per la formalització d’unions estables de parella, i en casos de crisis matrimonials, tramitem tot tipus de procediments de separació i divorci a Andorra.

Som conscients que els processos de separació i divorci poden esdevenir un moment molt difícil en la vida d’una persona, i en aquest aspecte ens distingim respecte dels altres professionals pel tracte i assessorament humà que reben els nostres representats. La figura de l’advocat és essencial per a la bona gestió del conflicte, ja que a vegades els afers interparentals es poden complicar. Un bon assessor és aquell que troba la millor solució sense crispar la situació de base.

La nostra tasca se circumscriu a l’assessorament jurídic, i per tractar el conflicte de forma integral, sense descuidar el seu vessant personal, som partidaris d’efectuar col·laboracions amb gabinets psicològics, en aquells casos on realment és realment necessari.

Sota aquestes premisses, portem tot tipus de procediments civils de separació i de divorci a Andorra, assessorant sobre tots els aspectes que els concerneixen, com és l’atribució del domicili familiar, la custòdia dels menors, el tipus de pensions que es poden reclamar, els seus quàntums, sent especialment sensibles a les necessitats dels menors.

També tramitem procediments civils de liquidació de règim econòmic matrimonial a Andorra, i d’incapacitació.