Dret Civil

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]

Processal civil

Coneixem a la perfecció les particularitats de les reclamacions civils al Principat d’Andorra. A la vista de la aprovació del nou Codi de Procediment civil, i com sigui que la nostra prioritat es sempre la de donar un bon servei als nostres clients ens hem adaptat i format per gestionar els conflictes processals civils a l’empara de la nova Llei.

Responsabilitat civil extracontractual

Gestionem tota mena de sinistres, sigui els derivats d’un accident de circulació, a la muntanya; en pistes d’esquí; o en parcs temàtics o lúdics. Es el que es coneix com reclamació civil extracontractual. En efecte, després de molts anys de treball per diverses companyies d’assegurances del principat d’Andorra, hem resolt amb eficiència aquests casos, aconseguint les indemnitzacions màximes fixades per la jurisprudència dels nostres tribunals andorrans.

Reclamacions a companyies d’assegurances

Us assessorem també en aquells casos en que no us satisfà l’acord i la proposta que us ofereix la vostra companyia d’assegurances, informant-vos dels vostres drets i reclamant si es el cas.

Responsabilitat contractual

El nostre despatx d’advocats sovint ha tramitat tot tipus de reclamacions civils, derivades d’impagats, i d’incompliment de tots tipus de contractes.

Exequàturs

El procediment d’exequàtur s’inicia davant els tribunals andorrans per tal de sol·licitar l’homologació de sentències – o altres tipus de resolucions – dictades a un altre país, per tal de fer possible el seu reconeixement i la seva execució al Principat d’Andorra. En el marc del procediment d’exequàtur s’analitza si la resolució o sentència dictada a l’estranger compleix amb els requisits de competència i de procediment, d’acord amb la legislació del país de procedència. Al nostre despatx us podem assessorar sobre el procediment judicial d’Exequàtur a Andorra, quins són els seus requisits i la documentació necessària per convalidar una sentència estrangera. Així mateix, us podem assistir davant del Tribunal andorrà competent, presentant la demanda d’exequàtur davant la jurisdicció andorrana sol·licitant el reconeixement del contingut de la resolució dictada a l’estranger, així com la seva execució al Principat.

Jurisdicció voluntària

La jurisdicció voluntària és un procediment no contenciós que es pot substanciar, sempre que no hi hagi litigi o controvèrsia, davant la Batllia d’Andorra.

Aquest tipus de procediments es tramiten en aquells casos en que s’ha d’obtenir informació o el reconeixement de dret a través de la jurisdicció andorrana i més concretament en els següents supòsits:

 • Sol·licituds del benefici de la defensa i l’assistència tècnica lletrades gratuïtes al marge d’un procés ja instat.
 • Les adopcions, preadopcions, acolliments, delegacions de la pàtria potestat, d’acord amb el que estableix la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat i les altres lleis aplicables.
 • Aprovació del reconeixement de la paternitat no matrimonial del fill amb la capacitat modificada judicialment.
 • Emancipacions i habilitacions d’edat.
 • Declaracions d’absència i de mort.
 • Declaracions d’hereus abintestat (sense testament).
 • Separació del patrimoni hereditari respecte del patrimoni privatiu de l’hereu.
 • Adveració de testaments hològrafs.
 • La constitució de tuteles i curateles.
 • Actes i negocis jurídics en relació amb les persones sotmeses a tutela o curatela que requereixen autorització judicial, per exemple l’alienació de béns dels menors i de les persones amb la capacitat modificada judicialment.
 • Internament urgent de persones, sempre que no es decideixi en el marc d’un procés que se substancia pel procediment de modificació de la capacitat
 • Delimitació i fitació de béns immobles, amb la presentació prèvia d’un dictamen pericial.
 • Consignacions i dipòsits judicials
 • Pèrdua, la sostracció o la destrucció de pagarés, xecs o lletres de canvi.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]